NOTEIKUMI UN NOSACĪJUMI

Vispārīgi noteikumi

Šie pirkšanas un pārdošanas noteikumi (turpmāk tekstā “Noteikumi”) nosaka tiesības, pienākumus un atbildību par preču iegādi interneta vietnē.

Šie noteikumi ir sagatavoti saskaņā ar likumu.

Pārdevējs patur tiesības jebkurā laikā mainīt, grozīt vai papildināt Noteikumus. Ar izmaiņām, labojumiem vai papildinājumiem Pircējs var iepazīties katru reizi pirms pirkuma pasūtījuma apstiprināšanas.

Izmantojot vietni, Pircējs apņemas ievērot šos Noteikumus, citus skaidri formulētus nosacījumus un nepārkāpt tiesību aktus.

Pircēja pienākumi

Pircējs ir atbildīgs par savu pieteikšanās datu drošību un jebkādām darbībām Vietnē. Jebkurš pasūtījums, reģistrācija vai citas darbības Internetveikalā Pircēja vārdā tiks uzskatītas par veiktām Pircēja vārdā.

Pircējs ir atbildīgs par sniegto datu precizitāti, pareizību, pilnīgumu un savlaicīgu labošanu, ja tie mainās.

Atbildības ierobežojumi

Pārdevēja civiltiesiskā atbildība iestājas tikai pārdevēja vainas gadījumā.

Pārdevējs nav atbildīgs par preces defektiem un bojājumiem, kas radušies preces piegādes laikā, preces nepareizas uzglabāšanas vai lietošanas, kā arī preces dabiskā nolietojuma dēļ. Pārdevējs nav atbildīgs arī par pasūtīto preču bojājumiem, kas radušies šādu preču normālas lietošanas rezultātā, vai trešo personu darbības, kas saistītas ar preces bojājumu.

Pārdevēja maksimālā civiltiesiskā atbildība par jebkādiem zaudējumiem vai bojājumiem, kas rodas, iegādājoties noteiktas preces, ir ierobežota ar Pircēja iegādāto minēto preču cenu.

Intelektuālais īpašums

Visu intelektuālo īpašumu uz vietni, tās neatņemamajām daļām un tajā izvietotajām precēm vai citu saturu aizsargā autortiesības, preču zīmes, patenti un citi tiesību akti, kas regulē intelektuālā īpašuma objektu aizsardzību.

Pircējam netiek nodotas nekādas autortiesības vai intelektuālā īpašuma tiesības.

Pircējs nedrīkst kopēt, publicēt, nodot, modificēt, pielāgot, radīt atvasinātus darbus, īrēt, aizdot, pārdot, nodot, izplatīt, licencēt, rekonstruēt vai citādi pārveidot iegādātās preces jebkādā veidā, ar līdzekļiem, jebkurā teritorijā. Jebkāda izstrādājuma vai tā daļu izgatavošana, izplatīšana, reproducēšana jebkādā veidā un formā un izmantošana citā veidā, nekā noteikts pirkuma līgumā un piemērojamos tiesību aktos, var pārkāpt intelektuālā īpašuma tiesības, un Pircējs būs atbildīgs saskaņā ar spēkā esošajiem tiesību aktiem. .

Vietnes īpašumtiesības, īpašumtiesības, intelektuālā īpašuma tiesības pieder Pārdevējam.

Pircējs nedrīkst kopēt, pārveidot, publicēt, nodot vai pārdot vai jebkādā citā veidā izmantot vietnē publicētās informācijas, vizualizāciju un datu saturu bez iepriekšējas Pārdevēja piekrišanas.

Preču digitalizācija (piemēram, .jpg vai .pdf formātā) un izplatīšana ir intelektuālā īpašuma tiesību pārkāpums.

Pārdevējs patur tiesības jebkurā laikā bez brīdinājuma mainīt vietnes saturu un šos noteikumus.

Sūdzību izskatīšanas kārtība, piemērojamie tiesību akti, jurisdikcija

Šie noteikumi ir izstrādāti un interpretēti saskaņā ar likumu.

Sūdzību par iegādāto preci Pircējs var iesniegt pa e-pastu: info@dioimplant.lv