PRIVĀTUMA POLITIKA

PAR PERSONAS DATU APSTRĀDI

Šis privātuma paziņojums satur informāciju par “Axis Trade Latvija” (turpmāk – Uzņēmums) veikto personas datu apstrādi.
Uzņēmums atzīst, ka personas datu aizsardzība ir svarīga saviem klientiem un sadarbības partneriem un citiem datu subjektiem (turpmāk – datu subjekti), un apņemas respektēt un aizsargāt katra datu subjekta privātumu.

Šis privātuma paziņojums ir paredzēts jums, mūsu klientiem un partneriem un jūsu pārstāvjiem (darbiniekiem un citām pilnvarotām personām, kuras uztur attiecības ar Uzņēmumu). Ar to Sabiedrība skaidro un informē par to, kā tiek apstrādāti personas dati un kādas tiesības ir Jums un Jūsu pārstāvjiem.

Apstrādājot personas datus, Sabiedrība ievēro visus personas datu aizsardzību regulējošos tiesību aktus, kompetento iestāžu norādījumus, kā arī noteiktos standartus un procedūras, kas nodrošina, ka personas dati tiek apstrādāti precīzi, godīgi, likumīgi, pārskatāmi un droši.

Personas datu pārzinis – “Axis Trade Latvija”, Uzņēmuma kods: 44101017505, reģistrācijas adrese: Aleksandra Čaka iela 134 – 1, Rīga, LV-1012, Latvia,

e-pasts:info@dioimplant.lv, tel. Nē.+371 22577777.

Uzņēmums ir norīkojis par personas datu aizsardzību atbildīgo personu, ar kuru varat sazināties, izmantojot norādītos kontaktus.

Personas datus Sabiedrībai sniedzat brīvprātīgi. Uzņēmumam tie ir jāapstrādā, lai varētu slēgt ar Jums līgumus, pareizi pildīt pret Jums uzņemtās saistības un citas juridiskas saistības. Ja nesniegsiet personas datus, Sabiedrība nevarēs ar Jums slēgt darījumus un sniegt citus Jums nepieciešamos pakalpojumus.

Personas datu apstrādes mērķi un tiesiskie pamati – līgumu slēgšana un izpilde ar klientiem, tai skaitā parādu piedziņa no pircējiem, kuri nepilda saistības (juridiskais pamats: datu apstrāde nepieciešama līguma izpildei; arī datu apstrāde nepieciešama Sabiedrības leģitīmo interešu īstenošanai un Jūs, Sabiedrībai apstrādājot Jūsu norādītos attiecību uzturēšanai ar Sabiedrību pilnvaroto pārstāvju personas datus), saimnieciskās darbības obligāto uzskaiti (juridiskais pamats: Sabiedrībai piemērojamo juridisko saistību izpilde), saimnieciskās darbības analīzi (statistikas) (juridiskā) Pamats: Sabiedrības leģitīmās intereses analizēt savu saimniecisko darbību un veikt to statistiku).

Uzņēmuma apstrādāto personas datu saņēmēji ir uzņēmuma darbinieki, kā arī uzņēmuma partneri, kuriem, lai izpildītu savas saistības pret Jums, mēs atsevišķos gadījumos nododam Jūsu pasūtījumu izpildei nepieciešamos personas datus. Tiesību aktos noteiktajos gadījumos, pildot savus pienākumus, Sabiedrība sniedz Jūsu datus attiecīgajām valsts institūcijām.

Kā un kāpēc mēs apkopojam un izmantojam jūsu personas datus

“Axis Trade Latvija” ir nepieciešami jūsu personas dati, kurus var savākt tālāk aprakstītajos veidos.

Mūsu privātuma politikā mēs pastāstām, ko jūs varat sagaidīt, kad uzņēmums ievāc personas datus par:
• tīmekļa vietnes (www.dioimplant.lv) apmeklētājiem;
• personas, kas ar mums ir sazinājušās;
• personas, kuras ir iegādājušās mūsu produktus;
• darba kandidāti.

Sazinies ar mums

Ir vairāki veidi, kā jūs varat sazināties ar mums mūsu vietnē. Mēs paši saņemam, izskatām un atbildam uz visiem ziņojumiem. Lai sazinātos ar mums vietnē, jūs norādīsiet savu vārdu, uzvārdu, tālruņa numuru un e-pastu. Ja jūs sazināties ar mums pa e-pastu pa pastu, mēs apstrādāsim Jūsu datus: Jūsu vārds, e-pasts e-pasta adresi un sarakstes tekstu. Šādi dati tiks apstrādāti, lai sagatavotos līguma izpildei. Ja nenorādīsiet savu kontaktinformāciju, ar jums nebūs iespējams sazināties. Lūdzu, ņemiet vērā, ka vietne var izmantot arī e-pastu. e-pasta uzraudzības vai bloķēšanas programmatūra, un jums ir jānodrošina, lai jūsu nosūtītie e-pasta ziņojumi nesatur nelikumīgu saturu. Ja pasūtījums tiek izpildīts, pasūtījuma elektroniskā versija tiek saglabāta noteiktajā kārtībā, un, ja pasūtījums netiek izpildīts, pieprasījuma veidlapa un korespondence tiek dzēsta no uzņēmuma e-pasta, izņemot informāciju, kurai ir citi noteikumi. noteikts glabāšanai Privātuma politikā vai tiesību aktos.

Jebkuri personas dati, ko sniedzat, sazinoties ar mums, tiek izmantoti tikai iepriekš minētajiem nolūkiem un ziņojumu apskatei un saziņas plūsmu administrēšanai un pārvaldībai. Mēs apņemamies neizmantot jūsu personas datus nekādās publikācijās bez jūsu nepārprotamas piekrišanas tādā veidā, lai būtu iespējams noteikt jūsu personas identitāti. Lūdzu, ņemiet vērā, ka mums, iespējams, būs jāsazinās ar jums pa pastu, e-pastu. pa pastu vai telefonu. Neaizmirstiet mūs informēt par izmaiņām jūsu personas datos.

Parasti mēs neizpaužam Jūsu personas datus, taču, lai nodrošinātu nepārtrauktu darbības nepārtrauktību un pareizu pakalpojumu sniegšanu un preču piegādi, informāciju par Jums izpaužam saviem darbiniekiem: administrācijai, vadītājiem, ražošanas meistaram, ja tas pamatoti nepieciešams. šajā Privātuma politikā norādītajiem mērķiem. Noteiktos apstākļos mums var būt pienākums pārsūtīt personas datus, ja:

  1. mums ir jāatklāj informācija saskaņā ar likumu, tai skaitā gadījumos, kad mums ir jāatklāj personas dati nodokļu administratoram un tiesībsargājošajām iestādēm noziegumu novēršanas un atklāšanas nolūkos;
  2. mums ir jāatklāj personas dati saistībā ar tiesvedību vai lai saņemtu juridisku konsultāciju, vai arī izpaušana ir nepieciešama, lai noteiktu, īstenotu vai aizstāvētu mūsu tiesības;
  3. izpaušana ir nepieciešama, lai aizsargātu mūsu vai citu personu intereses (piemēram, lai novērstu krāpšanu);
  4. informāciju nepieciešams izpaust, lai aizsargātu Jūsu vitāli svarīgās intereses (piemēram, ja Jums mūsu telpās ir slikti un mums ir jāmeklē medicīniskā palīdzība);

Uzņēmums neglabā apstrādātos personas datus ilgāk, nekā to prasa vai paredz tiesību akti datu apstrādes mērķi vai beidzas jebkādu pretenziju noilgums.

Jums ir tiesības pieprasīt, lai Sabiedrība ļauj piekļūt Jūsu apstrādātajiem personas datiem, pieprasīt to labošanu vai dzēšanu, vai ierobežot datu apstrādi, vai tiesības iebilst pret datu apstrādi, kā arī tiesības uz datu pārnesamību.

Kad Uzņēmums apstrādā jūsu personas datus, pamatojoties uz leģitīmām interesēm, jums ir tiesības ar jūsu konkrēto gadījumu saistītu iemeslu dēļ jebkurā laikā nepiekrist jūsu personas datu apstrādei no uzņēmuma puses.

Tiesības pieprasīt datu dzēšanu, tiesības ierobežot datu apstrādi, tiesības uz datu pārnesamību un tiesības iebilst pret datu apstrādi nav absolūtas un tiesību akti var paredzēt papildu nosacījumus to īstenošanai.

Jums ir tiesības lūgt mūs dzēst jūsu personas datus. Lūdzu, ņemiet vērā, ka mēs varēsim izpildīt šādu pieprasījumu tikai tad, ja:

• Jūsu personas dati vairs nav nepieciešami, lai izpildītu mērķus, kuriem tie tika vākti (piemēram, mums ir nepieciešami jūsu personas dati, lai varētu atbildēt uz jūsu vēstulēm);
• mums ar likumu ir aizliegts vākt, uzglabāt vai izmantot personas datus;
• Jūsu personas dati nav nepieciešami, lai izveidotu, īstenotu vai aizstāvētu juridisku prasību, piemēram, tiesas procesā.

Jums ir tiesības lūgt mums ierobežot jūsu personas datu apstrādi vai tos neapstrādāt:

• laikā, kas nepieciešams, lai mēs varētu pārbaudīt jūsu personas datu pareizību, kad iesniedzat pretenzijas par datu pareizību;
• kad jūsu personas datu vākšana, glabāšana vai izmantošana ir nelikumīga, bet jūs nolemjat nepieprasīt datu dzēšanu;
• kad mums vairs nav nepieciešami jūsu personas dati, bet jums tie ir nepieciešami, lai izveidotu, izpildītu vai aizstāvētu juridisku prasību;
• uz laiku, kas nepieciešams, lai noteiktu, vai mums ir primārs tiesiskais pamats turpināt jūsu personas datu apstrādi, ja esat izmantojis savas tiesības iebilst pret personas datu apstrādi.

Jums ir tiesības uz datu pārsūtīšanu, ko esam saņēmuši no jums ar jūsu piekrišanu vai līguma noslēgšanas nolūkos. Pēc šo tiesību izmantošanas mēs pēc jūsu pieprasījuma pārsūtīsim jūsu sniegto datu kopiju.

Jums ir tiesības iebilst pret to, ka mēs izmantojam jūsu personas datus:

• kad mēs izmantojam šādus datus savu leģitīmo interešu nodrošināšanai, bet mums nav svarīgāka tiesiskā pamata turpināt izmantot jūsu personas datus;

Sūdzības

Jūs esat mums svarīgi, un mums ir svarīgi nodrošināt jūsu personas datu aizsardzību. Mēs piemērojam stingrus standartus personas datu vākšanai un izmantošanai. Tāpēc mēs ļoti nopietni uztveram visas sūdzības par jūsu personas datu izmantošanu un, lūdzu, informējiet mūs par jebkādām ar to saistītām problēmām. Kad jūs sazināties ar mums, lai iesniegtu sūdzību, mēs izmantojam jūsu personas datus tikai, lai izskatītu sūdzību un atbildētu uz to, kā arī novērtētu mūsu pakalpojumu kvalitāti. Ja saņemam sūdzību par kādu mūsu komandas locekli, mums, iespējams, būs jāatklāj šai personai jūsu personīgā identitāte. Jūs varat norādīt, ka nevēlaties, lai tiktu atklāta jūsu personu identificējošā informācija, un mēs centīsimies izpildīt jūsu pieprasījumu. Tomēr anonīmi izskatīt sūdzību ne vienmēr var būt iespējams. Ja jūs neapmierina mūsu atbilde, varat arī iesniegt sūdzību tieši Datu aizsardzības inspekcijā. Jums ir arī tiesības iesniegt sūdzību uzraudzības iestādei tajā dalībvalstī, kurā ir jūsu pastāvīgā dzīvesvieta, darba vieta vai vieta, kur izdarīts iespējamais pārkāpums.

Ja Jūs uztrauc Sabiedrības rīcība/bezdarbība, kuras dēļ uzskatāt, ka šī privātuma paziņojuma vai tiesību aktu prasības var netikt ievērotas, Jūs varat sazināties ar Sabiedrību jebkurā laikā, jebkurā Jums ērtā veidā.

Ja jautājumu nav iespējams atrisināt ar Sabiedrību, Jums ir tiesības vērsties Datu aizsardzības valsts inspekcijā, kas ir atbildīga par personas datu aizsardzību regulējošo tiesību aktu uzraudzību un kontroli.
Nepieciešamības gadījumā Sabiedrībai ir tiesības aktualizēt augstāk minēto informāciju.

SĪKDEKĻU POLITIKA

Kas ir sīkdatnes?
Sīkdatne ir neliels teksta fails, ko vietne saglabā jūsu datorā vai mobilajā ierīcē, kad to apmeklējat.
Sīkdatņu mērķis ir ļaut vietnei noteiktu laika periodu atcerēties lietotāja preferences (piemēram, lietotājvārdu, valodu utt.).

Kā mēs izmantojam sīkfailus?
Vietne galvenokārt izmanto pirmās puses sīkfailus. Šīs sīkdatnes iestata un kontrolē vietne, nevis ārēja organizācija.

1. veids – obligāti

Šīs sīkdatnes ir nepieciešamas, lai pārlūkprogrammas pamatfunkcijas darbotos. Bez tiem tādi pakalpojumi kā iepirkumu grozs vai elektroniskie maksājumi nebūtu iespējami.

2. veids — lapas analīze

Šāda veida sīkdatnes ir paredzētas, lai apkopotu informāciju par vietnes lietošanu. Piemēram, kuras lapas tiek apmeklētas visvairāk. Mēs varam izmantot šos datus, lai uzlabotu vietni vai vāktu statistiku. Šīs sīkdatnes neapkopo informāciju, kas jūs identificē.

3. tips – funkcionalitātei

Šāda veida sīkdatnes saglabājas arī pēc pārlūkprogrammas aizvēršanas – tās tiek izmantotas tādas funkcionalitātes nodrošināšanai kā automātiskās reģistrācijas atcerēšanās un labāku pakalpojumu pielāgošana konkrētam lietotājam. Piemēram, mēs varam saglabāt jūsu pasūtījuma informāciju, lai jums tie nebūtu jāievada atkārtoti nākamreiz, kad ieradīsities.

Konkrētas sīkdatnes, kuras mēs izmantojam
Zemāk esošajā tabulā parādītas konkrētas sīkdatnes, kuras mēs izmantojam.

NosaukumsTipsAprakstsIlgums
_gaAnalyticsŠis sīkfaila nosaukums ir saistīts ar Google Universal Analytics — nozīmīgu Google biežāk izmantotā analīzes pakalpojuma atjauninājumu. Šo sīkfailu izmanto, lai atšķirtu unikālos lietotājus, kā klienta identifikatoru piešķirot nejauši ģenerētu numuru. Tas ir iekļauts katrā vietnes lapas pieprasījumā un tiek izmantots, lai aprēķinātu apmeklētāju, sesijas un kampaņas datus vietnes analīzes pārskatiem.2 gadā
_ga_*AnalyticsŠo sīkfailu izmanto Google Analytics, lai uzturētu sesiju.2 gadā
wp-wpml_current_languageWordPressSaglabā pašreizējo valodu. Pēc noklusējuma šis sīkfails ir iestatīts tikai lietotājiem, kuri ir pieteikušies.Sesija
wp_woocommerce_session-*WordPressIepirkšanās laikā saglabā klienta Woocommerce sesiju.Sesija

Kā pārvaldīt sīkfailus?

Lielākā daļa pārlūkprogrammu ir iestatītas automātiski pieņemt sīkfailus. Jūs varat atspējot sīkfailus savā pārlūkprogrammā, taču ņemiet vērā, ka, to darot, jūs varat zaudēt piekļuvi daudzām funkcijām, kas nepieciešamas, lai vietne darbotos pareizi. Ja jums nepieciešama sīkāka informācija par sīkdatnēm, lūdzu, apmeklējiet neatkarīgās informācijas vietni www.aboutcookies.org, kur atradīsit, kā atspējot sīkfailus, izmantojot pārlūkprogrammas iestatījumus, un kā noņemt sīkfailus, kas jau atrodas jūsu datorā. Lai noņemtu sīkfailus no sava mobilā tālruņa, jums būs jāiepazīstas ar tālruņa lietotāja rokasgrāmatu.


Derīgums un izmaiņas

Šī sīkdatņu politika ir spēkā no 01.01.2023. Sīkdatņu politikas izmaiņu gadījumā mēs publicēsim atjaunināto versiju. Sīkdatņu politikas izmaiņas un papildinājumi stājas spēkā no to publicēšanas brīža.